Điểm thưởng dành cho bomhao

 1. 10
  Thưởng vào: 4/1/17

  Đạt 100 bài viết

  Bạn đã đạt 100 bài viết, chúng tôi rất vui vì điều này.

 2. 5
  Thưởng vào: 2/8/16

  Đạt 30 bài viết

  Bạn đã đăng 30 bài viết. Hãy cố gắng phát huy!

 3. 1
  Thưởng vào: 6/6/16

  Bài viết đầu tiên

  Viết bài ở đâu đó trên Diễn đàn Mẹ Bé để nhận được điều này.